Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookies w Spółkach Grupy Vidicon

Niniejszy dokument informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z korzystaniem z serwisów Spółek Grupy VIDICON (dalej: Serwisy Grupa Vidicon) w skład której wchodzą: Vidicon Sp. z o.o. oraz Vidicon-Investments Sp. z o.o.; ul. Generała Józefa Bema 7-9; 50-265 Wrocław, a także korzystania z plików Cookies przez Serwisy Grupy Vidicon.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Dbamy o ochronę danych osobowych i w tym celu stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników Serwisów Grupy Vidicon przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom Serwisów Grupy Vidicon bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisów jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Informujemy, że w ramach Serwisu Grupy Vidicon mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu Grupy Vidicon w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności i w związku z czym, nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności oraz wykorzystywanie przez nich plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Współadministrator – Administrator, który z co najmniej jednym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych.

 

Administrator i Współadministratorzy

 • Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki Grupa Vidicon w skład której wchodzą Vidicon Sp. z o.o. oraz Vidicon – Investments Sp. z o.o.  reprezentowane przez Prezesa Zarządu Spółek ul. Generała Józefa Bema 7-9; 50-2650 Wrocław (dalej: Administrator).
 • Współadministratorzy – Spółki wchodzące w skład Grupy Vidicon, będące samodzielnie Administratorem, które zawarły pomiędzy sobą stosowne porozumienie  zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO.

 

Gromadzenie danych w Serwisach Grupy Vidicon

W zakresie korzystania z Serwisów przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisów. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisami;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z Serwisów;

 

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisów może zostać poproszony
o podanie Swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisów w zakresie ich funkcjonalności, które tego wymagają.

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisach Vidicon

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Dane osobowe mogą być wykorzystane dla prawnie dozwolonych celów przetwarzania. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie: www.vidicon.pl , www.vesser.com.pl , www.alarmycentrum.pl , w zakładce „RODO” (vide: Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Spółkach Grupy Vidicon.

 

Zbieranie danych osobowych w Serwisach Vidicon

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane
i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o wizytach i korzystaniu z witryn;
 • informacje, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

 

Prawa Użytkownika Serwisów Grupy Vidicon

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych posiada uprawnienia na zasadach określonych w przepisach RODO. Szczegółowe informacje dotyczące Realizacji prawa w zakresie ochrony danych osobowych dostępne w zakładce „RODO” na stronie internetowej: www.vidicon.pl , www.vesser.com.pl , www.alarmycentrum.pl .

 

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając
  w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności i świadczenia usług,

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Wprowadziliśmy optymalne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 • Przechowujemy dane osobowe, na bezpiecznych serwerach.

 

Transmisja informacji przez Internet

Użytkownik Serwisów Grupy Vidicon musi być świadomy i przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna, niemniej Grupa Vidicon dokłada wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia takiej transmisji między innymi poprzez stosowanie systemów bezpiecznej transmisji danych, które istotnie zwiększają ochronę transmisji danych w sieci Internet

 

Strony Internetowe osób trzecich

Nasze Serwisy mogą zwierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

 

Wykorzystanie plików Cookies

Serwisy Grupy Vidicon korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informację w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisów i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (aktywne linki do przeglądarek poniżej), np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji.

 

Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając korespondencję na adres: Vidicon Sp. o.o. ul. Generała Józefa Bema 7-9; 50-265 Wrocław. Prosimy o oznaczenie korespondencji dopiskiem – „Ochrona Danych Osobowych”.